Procedure bij sportongevallen/blessure F.C. Halveweg


Download
Aangifte van ongeval
Voetbal+Vlaanderen+competitief+ongevalsa
Adobe Acrobat document 149.4 KB


Omschrijving:

Alle ongevallen of kwetsuren door een clublid van FC Halveweg opgelopen tijdens het beoefenen van de voetbalsport, zowel op trainingen als wedstrijden.

Wat te doen bij een sportongeval:

Stap 1

a. De speler consulteert zo vlug mogelijk na het oplopen van een blessure een dokter. Hij neemt daarbij het formulier 'aangifte van ongeval'
 mee (zie hierboven), met daarop het kleefbriefje van zijn eigen ziekenfonds. Het formulier is te verkrijgen op de club en er zit ook een formulier in de voetbaltas.
- Zorg dat de arts de zijde 'Medisch Getuigschrift' volledig en correct invult.

- De arts zet, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, 'JA' bij 'tussenkomst Kinesitherapeut' en aantal beurten. Gebeurt dat niet, kan het volgen kiné enkel NA toelating van de bond. Ook verlenging en meer beurten moeten tijdig worden aangevraagd, met kopie van voorschrift van clubsecretaris.

Kinébeurten voor de datum van toelating van de bond worden helemaal niet vergoed. Ook niet bij minder dan 15 dagen sportactiviteit en NA het hernemen hiervan.


b. De speler bezorgt het formulier, samen met een klever van de ziekenkas, zo vlug mogelijk aan de clubsecretaris, Luc of Jeroen Vandereyt die nog de tijd moeten hebben om het op te sturen naar de bevoegde instanties van de KBVB. Het document moet binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval toekomen bij deze instanties.


c. Diegenen die een beroep uitoefenen, moeten hun juiste beroep, naam en adres van de werkgever ook invullen op de juiste plaats van het aangifte formulier.


d. De secretaris of gerechtelijke correspondent van F.C. Halveweg stuurt het volledig ingevulde document naar de VFV/KBVB, Departement "Ongevallen".
 
Stap 2

a. Na ongeveer twee weken ontvangt de secretaris of gerechtelijke correspondent van de club een geneeskundig getuigschrift van herstel, samen met een dossiernummer. Hij bezorgt dit aan de betrokken speler.

 

b. Dit getuigschrift van herstel dient bij hernemen van de sportactiviteiten en/of genezing ingevuld te worden door de geraadpleegde dokter of kinesist.


c. De speler of ouders brengen dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken voor de tussenkomst (o.a. originele uittreksels, kwijtschriften van tussenkomst van de mutualiteit, facturen apotheker) binnen bij de secretaris of gerechtelijk correspondent van F.C. Halveweg. Deze stuurt alles opnieuw naar de VFV/KBVB, Departement "Ongevallen". Pas na het registreren van dit getuigschrift, wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven. M.a.w. een geblesseerde speler mag - indien een dossier sportongevallen werd opgezet - pas opnieuw beginnen trainen en spelen  NADAT het getuigschrift van herneming werd opgestuurd naar VFV/KBVB, en vanaf de hierop vermelde datum van herneming.


d. Alle terugbetalingen vervallen vanaf hernemen van de activiteiten - ook Kiné beurten.

Stap 3

a. Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt op de lopende rekening van F.C. Halveweg gestort,
ongeveer twee maanden nadat eerst een uittreksel van tussenkomst aan de gerechtelijke correspondent of secretaris werd bezorgd.


b. Nadien ontvangt de speler dit bedrag d.m.v. overschrijving op de eigen bankrekening of cash na overleg met de secretaris of gerechtelijke correspondent van de club.

 

Het FSF houdt bij elk voetbalongeval automatisch een vast bedrag af voor administratieve kosten, dit is momenteel ongeveer €11,00.


Samengevat:

a. Het formulier "aangifte van ongeval" moet binnen 21 kalenderdagen opgestuurd worden
b. Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald (vb geen éénpersoonskamer)
c. Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van de medicatie (kasticket is onvoldoende)
d. Steeds een klever van de mutualiteit bij hebben (op formulier kleven)
e. Formulieren zijn te verkrijgen op de club (o.a. op het secretariaat)

 

Bij vragen bel onze gerechtelijke correspondent Luc Vandereyt of Jeroen Vandereyt, zij zullen u zeker verder helpen.